Ogólne warunki korzystania z Aplikacji RABAT TAXI1. Aplikacja RABAT TAXI

Aplikacja RABAT TAXI, której ADMINISTRATOREM jest STOWARZYSZENIE RADIO TAXI RABAT z siedzibą w Elblągu, ul.12 Lutego 6 KRS: 0000011574, NIP: 5782213183, REGON: 170379335 (dalej SRT RABAT TAXI) jest całkowicie bezpłatna, można ją pobrać ze Sklepu Play lub App Store, w celu zamówienia usługi taxi online. Umożliwia jej Użytkownikowi zawarcie umowy na przewóz osób z licencjonowanym kierowcą SRT RABAT TAXI, a także płatność gotówkową i bezgotówkową czy dostęp do historii swoich przejazdów. Zamawiając przez aplikację użytkownik wie, ile szacunkowo zapłaci za przejazd. Do aplikacji można przypisać kartę płatniczą (jedną lub kilka), aby bezgotówkowo płacić za przejazdy.


2. Zamawianie usług taxi za pomocą aplikacji

Aplikacja RABAT TAXI umożliwia zlecenia usługi taxi na przewóz osób bezpośrednio do licencjonowanego kierowcy zrzeszonego w SRT RABAT TAXI. Użytkownik składa poprzez Aplikację RABAT TAXI, zamówienie na usługę przewozu osób. Aplikacja przekazuje tę informację do licencjonowanych kierowców SRT RABAT TAXI, którzy znajdują się w najbliższej odległości od Użytkownika. Kierowca poprzez przyjęcie potwierdza zawarcie umowy przewozu osób z Użytkownikiem. Zamawiając usługę taxi z tzw. ceną szacunkową, Użytkownik zobowiązany jest podać punkt początkowy, a także punkt docelowy. W przypadku, kiedy Użytkownik w czasie przejazdu będzie chciał zmienić trasę lub dodać postój, cena szacunkowa przestaje obowiązywać, a Użytkownik na koniec kursu zobowiązany jest dokonać płatności na podstawie dwóch paragonów, pierwszy na kwotę ceny szacunkowej, drugi na dodatkową opłatę wg taksometru


3. Rozliczenie za usługi taxi

Użytkownik aplikacji RABAT TAXI, opłatę za usługę przewozu przekazuje licencjonowanemu kierowcy SRT RABAT TAXI. Płatność może być zrealizowana w zależności od zamówienia: gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, blikiem lub bezgotówkowym rozliczeniem karty przypisanej do Aplikacji RABAT TAXI. Użytkownik po zapłacie otrzyma potwierdzenie w formie paragonu fiskalnego lub faktury (fizycznie – w formie papierowej lub wirtualnie – wysłanej SMS lub email), w zależności od możliwości technicznych kierowcy SRT RABAT TAXI


4. Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji RABAT TAXI zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszych warunków oraz zasadami Netykiety. Użytkownik Aplikacji RABAT TAXI zawierający umowę przewozu osób z licencjonowanym kierowcą SRT RABAT TAXI odpowiedzialny jest za ewentualne zabrudzenie lub zniszczenie samochodu pod rygorem kary w wysokości 500zł.


5. Składanie reklamacji

Administrator Aplikacji RABAT TAXI udziela odpowiedzi na reklamację jak najszybciej, jednak nie dłużej niż w 14dni. Reklamacja powinna zawierać: dane pasażera, adres e-mail oraz dokładne informacje dotyczące kursu (data, godzina, trasa przejazdu), a także powód reklamacji i zostać wysłana email na adres rabattaxi@gmail.com, zgłoszona telefonicznie pod numerami 55 19627, 55 2333444, 697333444 lub osobiście w siedzibie firmy.


6. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków korzystania z Aplikacji jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia lub luki prawnej zastosowane zostanie inne postanowienie, które będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi Ogólnych Warunków korzystania z Aplikacji. SRT RABAT TAXI zastrzega sobie prawo do zmian w Ogólnych Warunkach korzystania z Aplikacji. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków korzystania z Aplikacji jest prawo polskie. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy użytkownikiem, a licencjonowanym kierowcą SRT RABAT TAXI strony powinny w pierwszej kolejności szukać polubownego rozwiązania sporu, w przypadku braku rozwiązania, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla licencjonowanego kierowcy SRT RABAT TAXI Ogólne Warunki korzystania z Aplikacji wchodzą w życie z dniem 25.10.2022 roku.

Kontakt

Stowarzyszenie Radio Taxi Rabat w Elblagu

Lokalizacja

12 Lutego 6

82-300 Elblag

Godziny pracy

24/7